2022 Hafızlık Eğitimi Destek Programı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sözlü Mülakat Sınavı İlanı

2022 Hafızlık Eğitimi Destek Programı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Sözlü Mülakat Sınavı İlanı
Yayınlama: 11.03.2022
1.387
A+
A-

SINAV DUYURU

İlgi : a)Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
b)Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.08.2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038
sayılı yazısı.
ç) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.02.2022 tarihli ve 2124123 sayılı
yazısı.
Yatılı Kur’an kurslarında devam eden mütalaa saatlerinin belli bir program
çerçevesinde ve öğretici rehberliğinde yürütülmesi ihtiyacına binaen Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüzce hafızlık öğrencilerinin gün içerisinde okumuş oldukları dersleri tekrar
etmeleri, bir sonraki gün okuyacakları derse ait hamları ve hasları birebir öğretici
rehberliğinde hazırlamaları amacıyla “Hafızlık Eğitimi Destek Programı” hazırlanmış ve ilgi (ç)
yazıyla uygulamaya konulmuştur.
Bu kapsamda, ilçe müftülüklerimize bağlı yatılı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi
gören öğrencilerin gün içerisinde okumuş oldukları derslerin tekrarı ve bir sonraki gün
okuyacakları dersleri birebir öğretici rehberliğinde hazırlamaları amacıyla açılacak olan
Hafızlık Eğitimi Destek Programlarında ihtiyaç duyulması halinde haftanın 5 günü
13:00-21:00 saatleri arasında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere ilgi (ç) yazı
dikkate alınarak ilgi (b) Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince müftülüğümüz tarafından Geçici
Kur’an Kursu Öğreticisi Sözlü Mülakat Sınavı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik
şartını taşımak.
En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak.
Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık Belgesine sahip olmak.
2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları
için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (Elli)
puan almış olmak.
Hafızlık Eğitimi Destek Programında görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10–25 Mart 2022 tarihleri arasında istenen belgelerle
  birlikte Sivas İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
  olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Halen Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlar da şartlara haiz olmaları
  durumunda bu sınava girebilecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ve fotokopisi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı
  görüldükten sonra adaya iade edilecektir.)
 3. 2020 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç çıktısı,
 4. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık Belgesi ve fotokopisi (Aslı görüldükten
  sonra adaya iade edilecektir.)
 5. Adli sicil kaydı
 6. Dilekçe, (Müftülükten matbu dilekçe alınabilir.)

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAV YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

 1. Sınav 29 Mart 2022 tarihinde Sivas İl Müftülüğünde başlayacak ve sınav
  tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde de devam edecektir. Herhangi bir değişiklik
  olması durumunda bu değişiklik İl Müftülüğümüzün (sivas.diyanet.gov.tr) internet
  adresindeki Duyurular bölümünden ilan edilecektir.
 2. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayanadaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
  hakkı verilmeyecektir.
 3. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
  pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sınav ve görevlendirme süresince bütün duyurular İl Müftülüğümüzün
  (sivas.diyanet.gov.tr) web adresinden yapılacak ve bu duyurular tebligat sayılacaktır.
 5. Sınav Konuları;
 • a. Kur’an-ı Kerim,
 • b. Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları)
 • c. Liyakati, temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması
  gerekmektedir.
 3. Sınavda başarılı olan her adayın sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere
  sıralama yapılacaktır.
 4. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek
  olana, bu puanın da eşit olması halinde öğrenim durumuna göre öncelik verilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

 1. Adaylar sınav sonuçlarını (sivas.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
  gün içinde dilekçe ile Sivas İl Müftülüğüne yapılabilecektir.
 3. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 1. Sınavda başarılı olanlar Hafızlık Eğitim Destek Programı kapsamında aktif olarak
  eğitim veren en az iki Hafızlık Eğitim programı (Hazırlık- Ezber) sınıfı olan Yatılı Kur’an
  Kurslarında görevlendirileceklerdir.
 2. Görevlendirmeler sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, başarı
  sırası takip edilerek ilçe müftülüklerimize verilen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
 3. Kendisine sıra geldiği halde teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından
  feragat etmiş sayılacaktır.
 4. Hafızlık Takip Komisyonlarının yapmış oldukları izleme ve değerlendirmeler sonucunda
  Hafızlık Eğitim Destek Programında görev alan öğreticilerden başarısız olduğu tespit
  edilenlerin görevlerine son verilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv
  araştırması sonucuna göre adayların görevlendirilmesi yapılacaktır. Terör
  örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu tespit edilenlerin
  görevlendirilmeleri yapılmayacak, yapılmış olsa bile müftülüklerimize yukarıda
  sayılan hususların tespit edildiğine dair bilgi ve belge ulaştığında görevine derhal
  son verilecektir.
 2. Müftülüğümüz sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan
  edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge
  verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
  sayılacaktır
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili İl Müftülüğümüzün (sivas.diyanet.gov.tr) internet sitesindeki
  tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Bu sınavın ilan tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığından sınav veya
  görevlendirmelerle ilgili gelecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre işlem
  yapılacaktır.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet
  İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik,
  Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve
  Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı
  Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik
  Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 7. Aynı nitelikte ve statüde yeni bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.

IX- İLETİŞİM
Sivas İl Müftülüğü
Pulur Mahallesi Ahi Emir Cad. No: 14 Merkez/SİVAS
Telefon No : (346) 224 7326
Fax : (346) 221 8824
internet adresi : sivas.diyanet.gov.tr

Remzi PEHLİVAN
Vali a.
İl Müftüsü

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi