Müftülükler

müftülükler kategorisinde, il ve ilçe müftülüklerine ait güncel etkinlik, toplantı, duyuru ve geçici personel alım ilanlarının yer aldığı web sayfası

İl ve ilçelerde müslümanların din işlerine bakan, fetva verebilen görevli. Sadece ilahiyat mezunları müftü olabilir. Müftünün İslami bilimler yönünden kendini geliştirmiş olması gerekir. Kasım 2017 tarihi itibarıyla müftülere Resmî nikah kıyabilme yetkisi verilmiştir.

Kökeni

Arapça kökenli müftü sözcüğünün sözlük anlamı fetva veren, şer’i mes’elelere dair sorulan soruları cevaplandıran kişidir. Mastarı iftâ sözcüğüdür. İftâ, şer’i bir mes’ele hakkında cevap vermek demektir.

İstilâhta ise müftî, müctehid demektir. Müctehid, Kur’an-ı Kerim’den ve Hadis-i şeriflerden dini hüküm çıkarabilme kudretine hâiz bulunan kimsedir.

Müftü, şeyhülislâm tâbirinin yayılmasından önce ilmiye mesleğinde kullanılan üç tabirden biridir. Diğerleri de kadı ve müderristir.

Halkın ve devlet dairelerinin dini meseleler hakkında sordukları soruları dini kitaplardan ve daha çok Hanefî mezhebine göre fetvâ veren müftüler, kadılar gibi resmî bir sıfata haiz değillerdi. Sorulan dini meseleler için muteber fıkıh kitaplarından araştırıp gerekli cevabı vermekle mükellef idiler. Müftüler tayin edildikleri zaman hanefi imamlarının içtihatları ile fetvâ vermeleri ve verdikleri fetvâları belirli ölçüde tespit edilen bir kâğıda yazıp altına, falanca yerin müftüsü, falan şeklinde imza etmeleri, tayinle alakalı tezkere ve ifadeler de yer alıyordu.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup