Kırşehir İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım

Kırşehir İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru Şartları Haberimizin Detayında..

Kırşehir İl Müftülüğü 2018-2019 Eğitim Yılı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alım
Yayınlama: 01.09.2018
1.421
A+
A-

a) Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği,
b) Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi,
c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
d) Diyanet İşleri Başkanlığının 09/09/2016 tarihli ve 94013213-900-E.44009 sayılı yazısı.
e) Diyanet İşleri Başkanlığının 18/05/2017 tarihli ve 94013213-900-E.35458 sayılı yazısı.

İlimiz Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerine bağlı, Kur’an kurslarında ilgi (a) yönetmeliğin 7’nci maddesi ile ilgi (b) yönergenin 10’uncu maddesi hükümlerine göre ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirmek üzere ilgi (d) yazı ile bildirilen 2016 KPSS (DHBT) puanına göre çağırılacak adaylardan İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre ilgi (e) yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile ilgi (e) yazıda belirtilen hususlara göre 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde Kur’an kurslarına geçici Kur’an kursu öğreticiliği alımı/görevlendirmesi için değerlendirme/sınav yapılacaktır.

A- ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 4. Bayan olmak,
 5. Sağlık yönünden Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 6. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (d) yazısı gereğince, 2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmek şartıyla lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden 60 ve üstü puan almış olmak.

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İlimiz ve bağlı ilçe müftülüklerinde geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an Kurslarında Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev almak için sınava girmek isteyen adaylar 16 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren 31 Ağustos 2018 Cuma sünü mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgeler ile birlikte doğrudan İl veya İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
 2. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan müracaatlar ve 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat: 17.00’den sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlarpÜygi|p^R^k yapılmasından adaylar kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Adaylar başvuru yaparken “E” maddesinde sayılan başvuru befğ^erî^m^marn%ıın asıllarını İlimiz Müftülüğüne ibraz etmek suretiyle suretlerini de (fotokopi) Vermek*2orüî^iâdjjl|r.
 5. İlimiz ve İlçelerinde daha önceki yıl ve dönemlerde geçici olarak görev yapan öğreticilerden 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında görev almak isteyenlerde bu sınava girmek zorundadırlar.
 6. Görevlendirmeler ve başarı listeleri birim bazlı olarak hazırlanacağından adaylar başvuru esnasında hangi müftülükte görev alacağını beyan edeceklerdir. Birden fazla görev yeri (Müftülük) tercihi yapılmayacaktır.

C- SINAV İŞLEMLERİ

 1. Yarışma sınavı 05 Evlül 2018 Çarşamba sünü saat: 09.00’da Kırşehir İl Müftülüğünde İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır. Sınava müracaat edenlerin fazla olması halinde sınav ertesi günlerde de devam edecektir.
 2. Yarışma Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Sınavda başarılı olabilmek için bu duyurunun “G” bölümünde belirtilen konulardan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 4. Sınavı girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 5. Sınav sonunda başarılı olanlar için görev almak istenilen birim/müftülüğe göre liste hazırlanarak DİBBYS/İKYS programında “Geçici Öğretici Sınav İşlemleri” bölümüne yüklenecektir.

D- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 1. Bu sınavda başarılı olanların görevlendirilmeleri; görev almak istedikleri Birim/Müftülüğe göre birim bazlı olarak puan sırasına göre yapılacaktır.
 2. İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonunca yapılan değerlendirme/sınav neticesinde; 70 ve üzeri puan alanlar sözlü puan sırasına göre sınav başvurusunda görev almak istediği müftülükte görevlendirilecektir. Aynı kursa birden fazla talipli çıkması halinde sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olan bütün adaylar başvuru esnasında görev almak istedikleri birim/müftülük haricinde başka birim/müftülükte görevlendirilmeyecektir.
 4. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü puanı yüksek olana, KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS (DHBT) katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

E- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İş Talep Formu. Adaylar hangi ilçede görev almak istediğini mutlaka belirtecektir.
 2. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi.
 3. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2016 KPSS’ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesinin aslı (Diploma yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT)’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Hafızlık Belgesi, (Varsa).
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi.
 6. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

F- DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav öncesi-sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile ilgi (d ve e) yazılarda belirtilen terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeka^lL^–^ dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmijnşfc jgu bdcle|” yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir. I *** ^
 2. Yapılacak sınav ve görevlendirmeler 2018-2019 başka görevlendirilmeler için hak teşkil etmeyecektir
  görev alanlar için yeniden veya başka görevlendirmeler (Uzun dönem kurslar/Yaz Kursları) Başkanlığın talimatları çerçevesinde yapılabilecektir.
 3. Yapılacak görevlendirmelerde geçici Kur’an Kursu öğreticilerine Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda belirtilen saatlere göre ek ders ücreti ödenecektir. Görevlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ait primleri tahakkuk edecek ek ders ücretlerinden ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil edilecektir.
 4. Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanacak olup. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarına riayet edilecektir.
 5. İlçe Müftülükleri “E” bölümünde belirtilen başvuru evraklarını en geç 03 Eylül 2018 Pazartesi günü İl Müftülüğüne teslim edeceklerdir. Başvuru belgeleri E-posta veya faks ile gönderilmeyecektir.

G- SINAV KONU VE PUANLARI

KUR’AN-I KERİM : 100 Puan
Puanlamaya Esas Konular: Yüzüne Okuma, Tecvid, Meharic-i Huruf ve Sıfat-ı Huruf, Eda-Seda, Makam, Terennüm ve Ezber

 1. Kur’an-ı Kerim’den 70 puandan az alan adaylar yeterlilik temel şartını kaybetmiş sayılacaklardır.
 2. Kur’an-ı Kerim’den 70 ve üzeri puan alan bütün adaylar bu duyurunun ekinde bulunan “EK: GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ’* nin “IV. Yüzüne Eğitimde Görev Alacak Öğreticiler” bölümünde belirtilen konulardan da sınava tabi tutulacaklardır.
 3. Adayların başarılı sayılabilmesi için Kur’an-ı Kerim’den en az 70 puan almak şartıyla, bu bölümün 1. ve 2. maddelerinde belirtilen derslerden almış oldukları notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzeri puan olması gerekmektedir.

H- SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Yer : KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ
Tarih : 05/09/2018 Saat : 09.00

Ahmet YAMAN
İl Müftüsü

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Geçici öğretici görevlendirmelerinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen usul ve esaslara ek olarak bütün adaylarda öncelikle Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacaktır. Ayrıca adaylar aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 1. 4-6 yas eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  a. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
  b. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan)
  c. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
  d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  e. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
  Not: Ayrıca değerlendirmelerde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.
 2. Engelli eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  a. Temel ilmihal bilgisi (30 puan)
  b. Engelli eğitimi (özel eğitim) bilgisi (30 puan)
  c. Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan)
  d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  e. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 3. Hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  a. Hafızlığı (50 puan)
  b. Temel ilmihal bilgisi (25 puan)
  c. Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan)
  d. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan).
  Not: Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında görev alacak öğreticilerde de hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticilerin nitelikleri aranır.
 4. Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler:
  a. Temel ilmihal bilgisi (50 puan)
  b. Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan)
  c. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
  d. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan).

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi