Sınavsız İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavsız İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) İlişkin Usul ve Esaslar Haberimizin Detayında..

Sınavsız İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) İlişkin Usul ve Esaslar
Yayınlama: 18.07.2019
1.383
A+
A-

SINAVSIZ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) İLE İLGİLİ EN GÜNCEL HABERLER İÇİN GRUBUMUZA KATILIN! TIKLAYINIZ..

Amaç ve kapsam
Madde 1 –
Bu Usul ve Esaslar, 2018 yılında yayınlanan 7141 sayılı Kanun gereğince, 18.05.2018 tarihine kadar ilahiyat önlisans programından mezun olanların ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılmasına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
Madde 2 –
Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7141 sayılı Kanunla eklenen geçici 77’nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 –
(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden programı,
b) İlahiyat Lisans Tamamlama: İlahiyat önlisans mezunlarına ilahiyat lisans yeterliliklerini kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,
c) Yerleştirme puanı: İlahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan puanı,
d) Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,
e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

Başvuru
Madde 4-
(1) 2018 yılında yayınlanan 7141 sayılı Kanun gereğince, 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ilahiyat önlisans programlarından 18.05.2018 tarihinden önce mezun olarak ilahiyat önlisans diploması alanlar programa başvurabilirler.
(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.

Kontenjanlar
Madde 5-
(1) İlahiyat fakültesi ve islami ilimler fakültesinde ilahiyat ve islami ilimler alanlarında lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele ayrılacak kontenjan her yıl Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan
Madde 6-
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve Kontenjanlar ilan edilir.

Tercih ve Değerlendirme
Madde 7-
(1) Adaylar ilahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme puanlarına göre yerleştirilir.
(2) Adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri kullanılır.
(3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında İlahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.
(4) Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.
(5) Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.
(6) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.
(7) Bir önceki yıl programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.

Bildirim
Madde 8-
Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim – Öğretim Süreci
Madde 9-
(1) Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt ve elektronik kayıt işlemleri YÖK tarafından ilan edilecek tarihte yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
(2) Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.
(3) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Madde 10-
Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Diploma
Madde 11-
İlahiyat Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarının ön yüzüne “7141 Sayılı Kanun Uyarınca İlahiyat Lisans Tamamlama Programından Mezun Olmuştur.” ibaresi konulur.

Tereddütlerin giderilmesi
Madde 12-
Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
Madde 13-
Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14-
Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup